Terrassa2017-09-28T11:35:57+00:00

Terrassa (Catalunya)

Títol:

 

Reglament municipal per a la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Terrassa.

 

 

El reglament consta de 4 capítols amb 26 articles, 1 disposició addicionals i 1 disposició final:

 

 

Capítol 1: Objecte, objectiu, àmbit d’aplicació i seguiment

Capítol 2: Mecanismes d’integraciói de la perspectiva de gènere en les polítiques publiques

Capítol 3: Principis d’actuació d’àmbit general

Art. 13. Ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges i evitació d’estereotips.

Capítol 4: Principis i mesures d’actuació en àmbits específics