Característiques2018-01-29T18:05:25+00:00

Un qüestionari per auditar el sexisme a la comunicació

El sistema d’anàlisi utilitzat en aquest qüestionari es basa en una sèrie de preguntes, a partir del plantejament i la resposta de les quals es permet reconèixer i objectivar la presència de missatges que invisibilitzen les dones o promouen la seva discriminació en relació als homes, que utilitzen la imatge de les dones de forma vexatòria o que fomenten els estereotips sexistes o la violència masclista.

En l’elaboració d’aquestes preguntes s’han tingut en compte els disset estereotips de gènere identificats a l’estudi “Els estereotips sexistes a través dels anuncis publicitaris a l’espai mediterrani”, elaborat pel CAA (Andalusia), el CAC (Catalunya), l’AEM (Croàcia) i l’HACA (Marroc), als quals s’han introduït noves variables, així com també el “Decàleg per a una millor representació de les dones en la comunicació” elaborat per l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació, entre altres eines.

Aquest instrument està pensat per poder ser aplicat a la comunicació en tot el seu conjunt, de manera que pugui servir per detectar el sexisme a la llengua, als llenguatges audiovisuals, a les xarxes socials, a l’espai públic (senyalística), als mitjans de comunicació i a les campanyes institucionals.

La creació d’aquest instrument ha de permetre que les institucions i entitats puguin, a partir d’eines d’anàlisi basades en criteris objectius, contribuir a l’eliminació de les comunicacions sexistes tant per mitjà de mesures de seguiment com, si s’escau, de sancions i puguin fomentar l’autoregulació i la coregulació, amb vistes a un compromís per part de la ciutadania en favor de la igualtat.

Així, aquest recurs pretén ser una eina que permeti ajudar a identificar les situacions ofensives i/o discriminatòries en la comunicació i actuar per revertir-les. En aquest sentit,cal destacar queel qüestionari, com a eina de consulta, dónauna sèrie depautes per identificar aquestes situacions, però en cap cas pot ser considerat per si mateix una eina absoluta o definitiva per determinar el sexisme en la comunicació. En cas de dubte, es recomana contactar amb fonts expertes.

De cara a poder extreure dades i conclusions pel que fa a les consultes rebudes, aquest qüestionari consta de dues parts que poden funcionar de manera independent.

La primera part  és una recol·lecció de dades que han de permetre identificar i recopilar informació sobre una comunicació en concret, a partir de preguntes obertes i preguntes tancades amb opció multiresposta. Aquesta primera part ens permet tenir en compte informació com l’empresa o institució responsable de la comunicació, i conté, a més a més, un subapartat destinat a aportar informació sobre el tipus de personatges que hi apareixen o el tipus de relació que mantenen entre ells.

La segona part s’ocupa directament del contingut de la comunicació. Es composa d’una sèrie de preguntes de resposta tancada (Sí/No), que aporten arguments per determinar si hi ha indicis de sexisme en aquesta comunicació. En aquest sentit, es preveu observar els següents àmbits: la comunicació, les persones que la protagonitzen, el guió o el tema de la comunicació, la composició visual i les dades relatives als estereotips sexistes vinculats a l’ús o la utilitat de l’objecte o el tema anunciat.

Destaquem que aquesta eina té una doble funció. En primer lloc, serveix per generar arguments i enunciats pel que fa a la presència o no de sexisme en l’àmbit de la comunicació, així com per arbitrar en possibles casos de conflicte. En segon lloc, té la funció de recopilar dades estadístiques a partir de les evidències empíriques recollides pel que fa als usos sexistes en la comunicació.

En aquest document podreu trobar l’estructura formal i les preguntes que composen el Qüestionari.