Barcelona (Catalunya)

Títol:

Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona

Objectius:

Aquest reglament estableix els principis en matèria d’igualtat de gènere que han de regir l’actuació dels òrgans de govern i gestió de l’Ajuntament de Barcelona, així com els serveis municipals que s’han d’oferir en l’àmbit de les seves competències, i les mesures mínimes que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions municipals que es contemplen en el seu àmbit d’aplicació.

El reglament consta de 5 títols amb 25 articles, 1 disposició addicionals i 1 disposició final:

Títol II: Mecanismes d’integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques

Capítol 1: Mecanismes de planificació

Capítol 2: Mecanismes normatius

Capítol 3: Mecanismes econòmics

Capítol 4: Mecanismes de gestió i relacions de personal

Capítol 5: Mecanismes de participació

Capítol 6: Mecanismes de comunicació

Article 15. Comunicació inclusiva

La documentació escrita, gràfica i audiovisual, l’atenció personal i els mitjans de comunicació, incloent-hi els digitals i els comptes de les xarxes socials, elaborats per l’Ajuntament de Barcelona o subcontractades a tercers, han d’emprar un llenguatge inclusiu i un ús no sexista d’aquest.

El govern municipal ha de garantir la visibilització equitativa de dones i homes en els anuncis, campanyes, materials o mecanismes de comunicació -excepte en els casos en què es dirigeixi exclusivament a un o altre sexe de forma justificada-. Així mateix, es promourà la visibilització de la diversitat sexual i de gènere en la comunicació municipal.

Capítol 7: Mecanismes de sistemes d’informació i recollida de dades

Capítol 8: Mecanismes formatius