Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Títol:

“Ordenanza reguladora del uso y fomento del lenguaje no sexista en el ámbito municipal de Chiclana de la Frontera”

Objectiu de l’ordenança:

Propiciar un ús del llenguatge lliure d’estereotips sexistes en l’Administració, tant en les seves relacions internes com en les seves relacions amb la ciutadania, així com, la garantia de no mostrar una imatge sexista o discriminatòria de la dona, amb la intenció que no només sigui un referent dins de l’Ajuntament sinó també per a la ciutadania.

L’ordenança consta de 5 capítols amb 11 articles i 2 disposicions addicionals:

Indica que a l’Ajuntament es farà ús d’un llenguatge no sexista fent ús del manual editat per l’Instituto Andaluz de la Mujer. És molt semblant al de Zizur Mayor. Al capítol 4 amplia la descripció de com ha de ser la publicitat de les empreses anunciants.