Girona

Títol:

Memòria de necessitat i oportunitat d’una modificació de l’ordenança de publicitat de l’Ajuntament de Girona per incorporar‐hi la prohibició de la publicitat il·lícita.

Objectiu de la memòria:

Aquesta iniciativa, promoguda per l’Àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, competent en matèria d’igualtat de gènere, pretén integrar el concepte de publicitat il·lícita, que està prohibida per l’ordenament jurídic, a l’Ordenança municipal de publicitat, que és la norma general de referència que té l’Ajuntament a l’hora d’autoritzar certes publicitats en les que hi té competència, en especial a la via pública. Aquesta integració té per objectiu evitar possibles discriminacions sexistes de continguts comunicatius en espais públics en els que tingui alguna responsabilitat l’Ajuntament.

La memòria consta de 3 apartats i 4 subapartats:

1. Presentació

2. La consulta, audiència i informació públiques

3. Memòria consultada:

a) Els problemes que és pretenen solucionar amb la iniciativa

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

c) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

d) Els objectius de la norma