Sant Just Desvern (Catalunya)

Títol:

Reglament sobre l’ús d’una comunicació no sexista de l’Ajuntament de Sant Just Desvern

Objectius:

El present reglament té per objecte establir els principis generals i les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere i de les dones en les polítiques i les actuacions comunicatives, tant de l’Ajuntament de Sant Just Desvern així com de les persones físiques i/o jurídiques de tota mena que es relacionin amb l’Administració local.

El reglament consta de 4 capítols i 1 disposició final:

Capítol 1: Disposicions generals

Capítol 2: Criteris d’actuació per assolir una comunicació no sexista

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha d’emprar un llenguatge no sexista en tota la documentació escrita, gràfica, audiovisual, en l’atenció personal, en els mitjans de comunicació.

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha de garantir que les seves produccions culturals, o aquelles que es realitzin amb el seu suport, o estiguin destinades a la seva utilització i difusió en el seu àmbit de competències, incorporin una visió no sexista ni androcèntrica; així mateix, han de potenciar la creació i difusió de les obres culturals d’autoria femenina.

En els rètols, cartells i indicacions identificadores els immobles, dependències i serveis de l’Ajuntament de Sant Just Desvern cal emprar un llenguatge genèric i no discriminatori envers les dones.

L’Ajuntament de Sant Just Desvern no atorgarà ajuts, premis, reconeixements públics o qualsevol altra forma de l’activitat de foment a mitjans de comunicació de titularitat pública o privada que continguin anuncis (publicitat o patrocini) de contacte i/o reprodueixin continguts vexatoris relacionats amb la imatge de les dones.

Capítol 3: Criteris per a la utilització d’una comunicació no sexista

Amb caràcter general, s’utilitzaran els següents criteris:

  • Emprar termes genèrics, indefinits, col·lectius, abstractes i perífrasis.
  • Utilitzar fórmules de desdoblament, amb la denominació completa de les formes femenina i masculina.
  • Si cal un estalvi d’espai, utilitzar les barres inclinades. Si la forma femenina presenta diferències ortogràfiques respecte la masculina que no consisteixin només a afegir i canviar una lletra, s’ha d’escriure la terminació femenina des de la vocal tònica incloent-hi aquesta.
  • Feminitzar termes.
  • Emprar construccions no sexistes.

En publicitat, premsa, web i imatge corporativa, a més d’utilitzar el llenguatge de forma no sexista s’hauran d’emprar imatges lliures d’estereotips sexistes.

Capítol 4: Actuació i/o intervencions específiques davant la publicitat il·lícita