Terrassa (Catalunya)

Títol:

Reglament municipal per a la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Terrassa

Objectius:

El present reglament té per objecte la integració dins l’àmbit normatiu municipal de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, establint a aquests efectes els principis d’actuació que regiran l’actuació dels òrgans de govern i dels òrgans de gestió de l’Ajuntament de Terrassa, així com les mesures que han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions municipals que es contemplen en el seu àmbit d’aplicació.

El reglament consta de 4 capítols amb 26 articles, 1 disposició addicionals i 1 disposició final:

Capítol 1: Objecte, objectiu, àmbit d’aplicació i seguiment

Capítol 2: Mecanismes d’integraciói de la perspectiva de gènere en les polítiques publiques

Capítol 3: Principis d’actuació d’àmbit general

Art. 13. Ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges i evitació d’estereotips.

Capítol 4: Principis i mesures d’actuació en àmbits específics