Zizur Mayor (Navarra)

Títol:

Ordenanza Municipal reguladora del uso de un lenguaje no sexista y fomento de una comunicación incluyente en el ámbito municipal de Zizur Mayor

Objectius de l’ordenança:

Un dels seus objectius específics és: “dotar de herramientas para el uso no sexista del lenguaje y de las imágenes a toda la plantilla y asegurar suaplicación en toda la documentación emitida directa o indirectamente por el Ayuntamiento”. Per tal d’assolir l’objectiu, s’aproven 3 accions, una d’elles és: “Elaborar una ordenanza sobre el uso no sexista del lenguaje y de las imágenes”.

  1. “Asegurar que el uso del lenguaje administrativo visibiliza adecuadamente a las mujeres”.
  2. “Formar al personal del Ayuntamiento poniendo a su disposición estrategias de comunicación incluyente y no sexistas”.

L’ordenança consta de 6 capítols amb 12 articles i 2 disposicions addicionals:

Capítol 1: Àmbit d’aplicació

Ajuntament i organismes autònoms. Serveis de competència municipal prestats per terceres entitats.

Capítol 2: De les relacions interadministratives

Documents, notificacions i comunicacions de l’ajuntament a altres administracions publiques amb un ús no sexista i no discriminatori del llenguatge.

Capítol 3: Dels drets de la ciutadania

La ciutadania té dret a exigir a l’ajuntament tant en castellà com en euskera un ús no discriminatori del llenguatge.

La ciutadania que es dirigeixi oralment a l’ajuntament serà atesa amb un llenguatge no discriminatori. Es formarà el personal en aquest sentit.

Capítol 4: De la imatge exterior municipal

L’ajuntament utilitzarà llenguatge lliure d’estereotips sexistes quan es dirigeixi a la ciutadania.

Serà exigència de l’Ajuntament que es faci un ús no sexista i no discriminatori del llenguatge en cartells i plaques informatives, segells, tampons, logotips, capçaleres, retolació d’edificis, carrers i espais públics, dependències i oficines municipals, roba i uniformes, senyalització interès turístic, documents i models posats a disposició de la ciutadania per informar de procediments administratius, programes de festes, anuncis, butlletins o anuncis publicitaris en prensa, ràdio i tv.S’informarà a les entitats anunciants de l’obligatorietat de posar els anuncis de forma no sexista i no discriminatòria, oferint-los materials i manuals perquè elles mateixes corregeixin el que calgui.

Capítol 5: Del personal i el funcionament intern municipal

Els expedients de contractació per a la gestió indirecta de serveis públics inclouran una clàusula de compromís de no fer ús d’imatges o missatges degradants i/o discriminatoris per a les dones i es valorarà l’ús no discriminatori del llenguatge en la redacció del projecte tècnic.

Capítol 6: Del foment de l’ús no sexista del llenguatge i la comunicació inclusiva

L’ajuntament elaborarà programes d’actuació per tal d’augmentar el nivell d’informació i formació respecte a aquest tema i participarà en iniciatives i campanyes de Govern i Mancomunades en aquesta matèria.