Qüestionari per auditar el sexisme a la comunicació

El qüestionari es basa en una sèrie de preguntes que permeten reconèixer i objectivar la presència de missatges que invisibilitzen les dones o promouen la seva discriminació en relació als homes, que utilitzen la imatge de les dones de forma vexatòria o que fomenten els estereotips sexistes o la violència masclista.

Aquest instrument està pensat per poder ser aplicat en el conjunt de la comunicació, de manera que serveix per detectar sexisme a la llengua, als llenguatges audiovisuals, a les xarxes socials, a l’espai públic (senyalística), als mitjans de comunicació i a les campanyes institucionals.

El qüestionari pretén ser una eina per ajudar a identificar les situacions ofensives i/o discriminatòries en la comunicació i actuar per revertir-les. Així, permet que, a partir de criteris d’anàlisi objectius, institucions i entitats puguin fomentar l’autoregulació i la coregulació i contribuir a l’eliminació de comunicacions sexistes, tant per mitjà de mesures de seguiment com, si s’escau, de sancions.

El qüestionari dóna pautes per identificar les comunicacions sexistes, però no pot ser considerat per si mateix una eina absoluta o definitiva per determinar el sexisme en la comunicació. En casos de dubte, es recomana contactar amb fonts expertes.

Doble funció

  • Generar arguments i enunciats en quant a presència o no de sexisme en l’àmbit comunicatiu, així com arbitrar en possibles casos de conflicte.

  • Recopilar dades estadístiques de sexisme en la comunicació, a partir d’evidències empíriques recollides.

De cara a poder extreure dades i conclusions de les consultes rebudes, aquest qüestionari consta de dues parts que poden funcionar de manera independent.

Primera part

  • Recol·lecció de dades per identificar i recopilar informació sobre comunicacions concretes.

  • Consta de preguntes obertes i preguntes tancades amb opció multiresposta. 

  • Permet tenir en compte l’empresa o institució responsable de la comunicació, així com el tipus de personatges que apareixen en la comunicació o el tipus de relació que mantenen entre ells.

Segona part

  • S’ocupa del contingut de la comunicació.

  • Es compon d’una sèrie de preguntes de resposta tancada (Sí/No), que aporten arguments per determinar si hi ha indicis de sexisme en la comunicació concreta.

  • Preveu observar: la comunicació, les persones que la protagonitzen, el guió o tema de la comunicació, la composició visual i les dades relatives als estereotips sexistes vinculats a l’ús o la utilitat de l’objecte o el tema anunciat.

Estructura i preguntes que composen el Qüestionari.