València (País Valencià)

Títol:

“Reglamento municipal para el uso no sexista del lenguaje”

El reglament consta de 3 capítols amb 9 articles i 3 disposicions addicionals, una disposició final i un annex amb el logotip de llenguatge no sexista de l’Ajuntament de València:

Capítol 1: Disposicions generals

Aplicació a la corporació local i els seus òrgans de govern, la seva plantilla, els seus òrgans autònoms i les seves empreses municipals.El reglament regularà l’ús no sexista del llenguatge i s’aplicarà tant en el format tradicional (paper) com en els formats digitals (pdf, interactius, documents de word, etc.) així com en les plataformes on se suporten aquests formats: internet (webs municipals o portals web d’árees o regidories i la intranet municipal).

Capítol 2 : Criteris per a l’ús del llenguatge no sexista

  • Criteris generals: formes a utilitzar: genèrics i/o desdoblaments.
  • Criteris concrets: a les ofertes d’ocupació i accés a la funció pública, subvencions, convocatòries d’ajuts o beques i a la publicitat que d’elles se’n faci, s’anomenarà els dos sexes o bé amb genèrics o bé amb desdoblaments.
  • Es citarà el càrrec, lloc, professió o ofici en femení o masculí en funció de la persona que l’ocupi.
  • Assessorament, consulta i seguiment de l’ús no sexista del llenguatge. Per a tots els departaments i serveis municipals.

Capítol 3 : Ús i foment de l’ús del llenguatge no sexista

Es fomentarà un ús no sexista de llenguatge tant en l’ús oral com en l’escrit, en els llocs de treball i en l’entorn del personal municipal, en els mitjans de Comunicación i en la senyalització municipal.